Privacybeleid

Jacobs Gezinstherapie hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens en wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Jacobs Gezinstherapie verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Dit geldt ook voor personen onder de 18 jaar. In deze Privacy policy geven we heldere en transparante informatie over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Jacobs Gezinstherapie houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming en de wet op de geneeskundige behandelovereenkomst. Jacobs Gezinstherapie houd de ontwikkelingen daarin bij. In dat kader behoudt Jacobs Gezinstherapie zich het recht voor wijzigingen door te voeren in dit privacy statement om de tekst aan te laten sluiten bij de laatste stand van zaken.

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in onze Privacy policy.
 • De persoonsgegevens beperken tot de gegevens die nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.
 • Passende en technische maatregelen nemen ter bescherming van uw gegevens.
 • Geen gegevens aan derden geven tenzij dit overlegd of afgesproken is of voldoen aan wettige verplichtingen.

Hieronder geven we weer hoe Jacobs Gezinstherapie uw persoonsgegevens verwerkt.

Jacobs Gezinstherapie verwerkt persoonsgegevens:  

 • Die u telefonisch of digitaal deelt zoals contactgegevens of andere persoonsgegevens  (bijvoorbeeld via e-mail of webformulieren op de website).
 • Die met toestemming van u worden opgevraagd bij andere hulpverleners of verwijzers.
 • Die nodig zijn  voor de behandeling en die door u zelf worden gegeven.

Doeleinden verwerking persoonsgegevens:  

 • Administratie en declaratie.
 • Onderhouden van contact met toestemming van u (telefonisch, via skype, mail of WhatsApp).
 • Uitvoering van de geneeskundige behandelovereenkomst.
 • Wettelijke verplichting bijhouden en opslaan medisch dossier (WGBO).

Rechtsgrond verwerking persoonsgegevens:

 • Mondelinge of schriftelijke toestemming van u. Deze toestemming kan altijd weer worden ingetrokken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking.
 • Uitvoering van  een geneeskundige behandelovereenkomst, waaronder het verzamelen van informatie om tot behandeling te komen en declareren aan derden, zoals bijv.  zorgverzekerings-maatschappij, gemeenten.
 • Wettelijke verplichting bijhouden en opslaan medisch dossier ( WGBO), 15 jaar.
 • Administratie en onderhouden van contact met u.

Verwerkers:

Jacobs Gezinstherapie heeft verwerkersovereenkomsten afgesloten met  bedrijven die nodig zijn voor het onderhoud en behoud van persoonsgegevens (website beheer, hosting, administratie). Deze voldoen aan de eisen die de AVG daarvoor stelt.

Persoonsgegevens delen met derden:

 • Jacobs gezinstherapie deelt informatie niet met derden, uitsluitend als dit met u is afgesproken of als u hiervoor (schriftelijke) toestemming heeft gegeven.
 • Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Bij een verwerkersovereenkomst maken wij uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is belastingaangifte of politie, die in het kader van een onderzoek (persoons) gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven.

Rechten, vragen en klachten omtrent uw gegevens:

 • U heeft inzage in uw gegevens en kunt ons opdracht geven uw gegevens aan te passen.
 • U kunt bezwaar maken tegen verwerking van uw gegevens door ons.
 • U kunt ons opdracht geven uw gegevens over te dragen naar anderen.
 • U heeft het recht een klacht in te dienen bij de wet autoriteit persoonsgegevens.
 • Een klacht tracht ik naar tevredenheid op te lossen. Mocht dat niet lukken, dan kunt u zich wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).

Technische en organisatorische maatregelen:

 • De personen die betrokken zijn bij Jacobs Gezinstherapie zijn gehouden aan geheimhoudingsplicht.
 • We hanteren gebruikersnaam en wachtwoordbeveiliging.
 • We checken regelmatig de digitale beveiliging.
 • Overleg vindt plaats via WhatsApp of mail indien u daar toestemming voor geeft.
 • Facturen worden versleuteld  verstuurd of via de mail als u daar toestemming voor geeft.
 • Mailverkeer verloopt via een beveiligde server.

Als u nog vragen heeft over de verwerking van uw privacy gegevens dan kunt u contact opnemen met Jacobs Gezinstherapie.